Ganpat Bhagwan

Shehjar e-magazine Shehjar Online
श्री गणपत भगवान
शिव शक्ति हुन्द टोठ संतान, श्री गणपत भगवान

दया सागर त बेय दयावान, श्री गणपत भगवान


येमि येमि तस हुन्द नाव गोड सोर

सुय सुय करुन ज़बर बेय ओर

प्रथ कारस अंजाम अनान...


रोज़ान मद्तस पान हर धम

कासान भकत्यन हन्द सारी गम

यीर गम्त्येन अपोर तारान......


ज़्य रछ्वुन, गोड बर्वुन

संसारस बेई रुत कर्वुन

असि सारणी पेठ , आर यस इवान........


चरणन सून तस छु नम्न

ज़ू जान हेथ गछोस अर्पण

सारणी हुन्द हलम छु बरान.........


सानेन मनन मॅन्ज़ सुई, घरण मॅन्ज़ सुई

सोन सेन्द मन्द्रन मॅन्ज़ सुई

गणपतयार ति छु बिराजमान...
Comments
ADVERTIZE HERE