Hindi Bhajan

 

Hindi Bhajan "Shankar Teri Jata Me Behati hai Ganga Dhara"
Singer: Kailash Mehra Sadhu
Song: Hindi Bhajan - Shankar Teri Daya Me
Video Edited by: Deepak Ganju
South Florida Hindu Temple, Davie, FL (August 2, 2009)